Kamis, 27 Mei 2010

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 8

Hadits-Hadits Nabi SAW.

1281. Dari Jarir r.a., ia berkata, “Aku pernah mengadu kepada Nabi saw. bahwa aku tidak bisa mantap di atas kuda. Lalu beliau menepuk dadaku dan berdoa, ‘Ya Allah, mantapkanlah ia di atas kuda dan jadikanlah ia orang yang memberi petunjuk, yang mendapat petunjuk.’” (Hadits Riwayat Bukhari).

1282. Dari Abu Sa’id r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian menganggap remeh dirinya sendiri.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana bisa seseorang menganggap remeh dirinya sendiri?” Beliau menjawab, “Seseorang melihat suatu perkara yang berhubungan dengan Allah yang harus dia luruskan, kemudian ia tidak berkata apa pun mengenainya, maka Allah ‘azza wa jalla akan menanyainya pada hari Kiamat, “Apa yang menghalangimu berkata mengenai hal ini dan itu?” Ia menjawab, “Takut kepada manusia.” Maka Allah berfirman, “Justru kepada-Kulah kamu lebih pantas takut.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

1283. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya kekurangan pertama yang terjadi pada Bani Israil adalah: Ada seseorang menjumpai yang lain, lalu berkata, ‘Hai kau ini! Takutlah kepada Allah! Tinggalkan apa yang kamu lakukan. Karena hal itu tidak halal untukmu.’ Kemudian esok paginya ia berjumpa lagi dengannya. Namun kemaksiatan orang ke dua tersebut tidak menghalangi orang pertama untuk makan, minum, dan duduk bersamanya. Maka ketika mereka telah melakukan hal seperti itu, Allah menyamakan hati mereka, kemudian beliau membaca ayat, ‘Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam,’ sampai firman-Nya,‘orang-orang yang fasiq.’ (Q.s. Al-Maa-idah: 78-81). Kemudian beliau bersabda, ‘Sekali-kali jangan begitu! Demi Allah, sungguh, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, menghentikan perbuatan orang yang zhalim, kalian kembalikan dia ke jalan yang benar, dan kalian batasi dia dalam lingkup kebenaran.” (Hadits Riwayat Abu Dawud).

Keterangan
Maka ketika telah mereka melakukan hal seperti itu: Yaitu meninggalkan amar ma’ruf nahi mungkar setelah sebelumnya mereka mengerjakannya. (Badzlul-Majhud).
Allah menyamakan hati mereka: Allah membuat hitam hati orang yang tidak bermaksiat disebabkan pengaruh buruk orang yang bermaksiat. Maka hati mereka semua menjadi keras untuk menerima kebenaran. (‘Aunul-Ma’bud).

1284. Dari Abu Bakar Ash-Shidiq r.a., ia berkata, “Wahai manusia! Sesungguhnya kalian selalu membaca ayat, ‘Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.’ (Q.s. Al-Maa-idah: 105). Padahal aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya apabila manusia melihat orang yang berbuat zhalim dan tidak mencegah perbuatannya, Dia akan segera menimpakan adzab-Nya kepada mereka secara merata.” (Hadits Riwayat Tirmidzi).

Keterangan
Makna ayat tersebut berkaitan dengan hadits yang telah disebutkan pula di atas: Jika kalian telah mengerjakan apa yang dibebankan kepada kalian, maka kelalaian orang lain tidak akan menyebabkan madharat bagi kalian. Jika demikian halnya, perlu dipahami bahwa di antara yang dibebankan tersebut adalah amar ma’ruf nahi munkar. Maka jika seseorang sudah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, sedang orang yang diberitahu tidak mau menurut, maka orang yang telah beramar ma’ruf nahi munkar tersebut tidak boleh dicela, karena ia telah menunaikan kewajibannya. Karena yang menjadi kewajibannya adalah amar ma’ruf nahi munkar, bukan penerimaan dari orang yang bersangkutan —Wallahu A’lam—.” ( Syarah Muslim, Nawawi ).

1285. Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Akan ada fitnah yang menimpa hati manusia secara bertubi-tubi. Hati siapapun yang dirasuki fitnah tersebut akan dituliskan titik hitam padanya. Dan hati siapapun yang menolaknya akan dituliskan titik putih padanya. Sehingga, hati terbagi menjadi dua macam, yakni hati yang putih semisal batu yang licin dan bersih. Fitnah itu tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Yang lain ialah hati yang hitam cenderung kelabu. Ibarat cangkir terbalik. Ia tidak dapat mengenali yang ma’ruf dan tidak mengingkari hal yang mungkar, namun hanya mengikuti hawa nafsunya. ( Hadits Riwayat Muslim).

Keterangan
Ibarat cangkir terbalik. Maksudnya, apabila hati manusia terkena fitnah, serta keharaman maksiat dan kemungkaran tidak lagi hadir dalam hatinya, maka cahaya keimanan akan keluar darinya sebagaimana keluarnya air dari cangkir jika cangkir tersebut miring atau terbalik.
Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 7


Hadits-Hadits Nabi SAW.

1276. Dari Abu Bakrah r.a. (dalam sebuah hadits yang panjang), dari Rasulullah saw., beliau bersabda, “Bukankah aku telah menyampaikan?” Kami menjawab, “Ya!” Beliau bersabda, “Ya Allah, saksikanlah. Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena kadang-kadang orang yang diberi penyampaian lebih faham dibandingkan orang yang menyampaikannya.” (H.R. Bukhari).

1277. Dari Hudzaifah bin Al Yaman r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, “Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya. Hendaklah kalian menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau (jika tidak), Allah akan mengirimkan adzab terhadap kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, tetapi Dia tidak mengabulkan doa kalian.” (H.R. Tirmidzi).

1278. Dari Zainab bin Jahsy r.ha., ia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Apakah kami juga akan binasa, padahal ada orang-orang shalih di antara kami?’ Beliau menjawab, ‘Ya! Apabila keburukan telah meraja-lela.’” (H.R. Bukhari).
1279. Dari Anas r.a., ia berkata, “Seorang anak laki-laki Yahudi yang menjadi pembantu Nabi saw. jatuh sakit. Maka Rasulullah saw. menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya dan bersabda, ‘Masuklah Islam.’ Kemudian ia menatap ayahnya yang berada di sisinya, lalu ayahnya berkata, ‘Turutilah Abul Qasim saw.!’ Ia pun masuk Islam. Lalu Nabi saw. keluar sambil berucap, ‘Segala puji milik Allah Yang telah menyelamatkannya dari neraka.’” (H.R. Bukhari).
1280. Dari Sahl bin Sa’d r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya kebaikan ini ibarat gudang-gudang penyimpanan, dan gudang-gudang penyimpanan itu ada kuncinya. Maka beruntunglah seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan celakalah seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan.” (H.R. Ibnu Majah).
Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 6


Hadits-Hadits Nabi SAW.

1271. Dari Munib Al-Azdi r.a., ia berkata, “Pada zaman Jahiliyah, aku melihat Rasulullah saw. sedang menyeru, ‘Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian Laa ilaaha illallah, maka kalian akan berjaya.’ Maka sebagian dari mereka ada yang meludahi beliau, sebagian menaburkan debu kepada beliau, dan sebagian lagi mencaci maki beliau hingga tengah hari. Lalu datanglah seorang gadis dengan membawa wadah besar yang berisi air, kemudian ia membasuh wajah dan kedua tangan beliau, beliau berkata, ‘Wahai anak perempuanku! Janganlah kamu takut bahwa ayahmu ini akan diculik lalu dibunuh, ataupun dihinakan.” Aku pun bertanya, “Siapakah gadis itu?” Mereka menjawab, “Zainab binti Rasulullah saw.” Dia seorang gadis yang cantik. (H.R. Thabarani, Majma’uz-Zawa’id).

1272. Dari Muhammad bin ‘Utsman bin Hausyab, dari ayahnya, dari kakeknya r.a., ia berkata, “Ketika Allah telah memenangkan Muhammad, aku mengirim kepada beliau empat puluh penunggang kuda bersama Abdu Syarr. Mereka datang menemui beliau dengan membawa suratku. Maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, ‘Siapa namamu?’ Ia menjawab, Abdu Syarr (hamba kejahatan).’ Beliau bersabda, ‘Bukan, engkau adalah Abdu Khair (hamba kebaikan).’ Lalu kalian membaiatnya kepada Islam. Beliau menulis surat jawaban dan mengirimkannya kepada Hausyab Dzi Zhulaim, lalu Hausyab beriman.” (Al-Ishabah).
1273. Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a., ia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya., dan itu adalah selemah-lemah iman.” (H.R. Muslim).
 
 1274. Dari Nu’man bin Basyir r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, “Perumpamaan orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya seperti suatu kaum yang berundi pada sebuah kapal. Sebagian dari mereka mendapatkan bagian atas kapal, dan sebagian yang lain mendapatkan bagian bawah. Apabila orang yang di bagian bawah akan mengambil air, ia harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Kemudian mereka berkata, ‘Kalau saja kita lubangi tempat kita ini, tentu kita tidak lagi mengganggu orang-orang yang ada di atas.’ Jika orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan perbuatan orang-orang yang ada di bagian bawah tersebut, maka mereka semua akan binasa. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas mencegah perbuatan mereka, maka mereka sendiri selamat dan selamat pula semua penumpang kapal." (H.R. Bukhari).
1275. Dari ‘Urs bin ‘Amirah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengadzab kebanyakan orang karena perbuatan sebagian kecil orang di antara mereka. Sampai sebagian kecil orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya kebanyakan orang mampu untuk mengubahnya, namun mereka tidak mengubahnya. Maka pada saat itulah Allah mengizinkan kebinasaan semuanya, baik kebanyakan orang maupun sebagian kecil orang tersebut.” (H.R. Thabarani, Majma’uz-Zawa’id).
Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 5


Hadits - Hadits Nabi SAW.

1266. Dari Mu’awiyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang penyampai, Allah-lah Yang Memberi petunjuk, dan aku hanyalah seorang yang membagi, Dialah Yang Memberi" (H.R. Thabarani, Jami’ush-Shaghir)

1267. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. berkata kepada pamannya, “Ucapkan Laa ilaaha illallah, dengan kalimat itu, aku akan menjadi saksi bagimu pada hari Kiamat.” Ia berkata, “Seandainya bukan karena khawatir diejek orang-orang Quraisy dengan mengatakan, ‘Sesungguhnya yang menyebabkan ia bersyahadat ialah rasa putus asanya,’ pasti aku akan membuatmu senang (dengan mengucapkan kalimat tersebut).” Lalu Allah menurunkan, “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allahlah Yang Memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.” (Q.s. Al-Qashash: 56). (H.R. Muslim).

1268. Dari ‘Aisyah r.ha., ia berkata, “Abu Bakar r.a. keluar untuk menemui Rasulullah saw. Dia adalah sahabat Rasulullah pada masa Jahiliyah. Ia pun bertemu dengannya. Lalu Abu Bakar r.a. berkata, ‘Wahai Abul-Qasim! Engkau telah menghilang dari majelis-majelis kaummu. Mereka menuduhmu telah mencela nenek moyang mereka.’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah, aku menyerumu kepada Allah.' Setelah beliau selesai berbicara, Abu Bakar r.a. masuk Islam. Maka beliau pergi meninggalkan Abu Bakar r.a. dan tidak ada seorang pun - di antara dua gunung di Makkah - yang lebih berbahagia daripada beliau dengan Islamnya Abu Bakar r.a. Abu Bakar pun pergi menemui ‘Utsman bin Affan, Thalhah bin ‘Ubaid, dan Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqqash r.hum. Lalu mereka masuk Islam. Keesokan harinya, Abu Bakar r.a. membawa ‘Ustman bin Mazh’un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdil Asad, dan Arqam bin Abil-Arqam r.hum., maka mereka pun masuk Islam.” (Al-Bidayah wAn-Nihayah).

 1269. Dari Asma’ binti Abu Bakr r.ha., ia berkata (dalam kisah Islamnya Abu Quhafah), “Ketika Rasulullah saw. masuk (ke Makkah pada hari Fat’hul-Makkah), dan beliau masuk masjid, maka Abu Bakar r.a. datang sambil menuntun ayahnya. Ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau berkata, ‘Mengapa tidak engkau tinggalkan saja orang tua ini di rumahnya, sehingga aku sendiri yang datang kepadanya?’ Abu Bakar berkata, ‘Wahai Rasulullah, ia lebih pantas untuk mendatangimu daripada engkau yang harus datang kepadanya.’ Maka beliau mempersilahkan Abu Quhafah duduk di hadapannya dan mengusap dadanya, lalu bersabda kepadanya, ‘Masuk Islamlah!’ Maka ia pun masuk Islam. Ketika Abu Quhafah dibawa Abu Bakar r.a. menemui Rasulullah saw, kepalanya seolah seperti pohon (sebuah pohon yang putih seperti salju). Maka Rasulullah saw., bersabda, ‘Ubahlah warna rambutnya.’” (H.R. Ahmad dan Thabarani, Majma’uz-Zawa’id)


 1270. Dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata, “Ketika Allah menurunkan ayat, ‘Dan berilah peringatan kepada sanak kerabatmu yang terdekat.’ (Q.s. Asy-Syu’ara’: 214), Ibnu Abbas r.huma. berkata, ‘Maka Nabi saw. datang dan naik ke bukit Shafa, kemudian beliau menyeru, ‘Wahai manusia!’ Maka orang banyak berkumpul menghadap beliau. Ada di antara mereka yang datang sendiri, dan ada yang mengirim utusannya. Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Wahai Bani Abdil Muththalib, wahai Bani Fihr, wahai sekalian bani! Bagaimanakah pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini, ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku?’ Mereka menjawab, ‘Ya!' Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian akan adanya siksaan yang berat di hadapan kalian.” Maka Abu Lahab berkata, ‘Celakalah kamu hai Muhammad di sepanjang harimu. Apakah hanya karena urusan ini engkau memanggil kami?’ Maka Allah ‘azza wa jalla menurunkan ayat, ‘Tabbat yadaa abii lahabin watabb (Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa).’”(H.R. Ahmad).


Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 4


Ayat-Ayat Al-Qur'an

Allah ta’ala berfirman:

26. “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.” (Q.S. Al-Hajj: 41).

27. “Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tua kalian, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia.” (Q.S. Al-Hajj: 78).

Keterangan
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Yakni dengan memudahkannya pada saat-saat terpaksa seperti shalat qashar, tayammum, memakan bangkai, dan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan di dalam perjalanan. (Tafsir Jalalain).
Supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Yakni, “Kami jadikan kalian sebagai umat penengah, adil, terbaik, diterima pula kesaksian kalian di hadapan seluruh umat, karena keadilan kalian. Dengan demikian kalian akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Karena seluruh umat pada hari kiamat akan mengakui kemuliaan dan keutamaan umat ini di atas umat yang lain. Karena itulah, persaksian umat ini terhadap umat-umat lain akan diterima pada hari Kiamat, yaitu bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka, dan Rasulullah saw. menjadi saksi bagi umat ini, bahwa dia telah menyampaikan risalah itu kepadanya.” (Tafsir Ibnu Katsir).Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 3


Ayat-Ayat Al-Qur'an

Allah ta’ala berfirman:
21. “Katakanlah, ‘Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujjah/ argumentasi yang nyata.’” (Q.S. Yusuf: 108).

22. “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71).

23. “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maa-idah: 2).

24. “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.’? Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.” (Q.S. Fushshilat: 33-35).

25. “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim: 6).Baca Lebih Lengkap or Read More ..

Bab 6 Dakwah dan Tabligh, Keutamaan Dakwah Keluar di Jalan Allah- Bag 2

Ayat-Ayat  Al-Qur'an

Allah ta’ala berfirman:

16. “(Luqman berkata): ‘Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).’” (Q.S. Luqman: 17).

17. “Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata, ‘Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadzab mereka dengan adzab yang amat keras?’ Mereka menjawab, Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertaqwa.’ Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, karena mereka selalu berbuat fasik.” (Q.S. Al-A’raaf: 164-165).

Keterangan
Mereka menjawab, Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu. Maksudnya, “Nasihat kami merupakan penyempurnaan alasan kepada Allah sehingga kami tidak akan dikatakan lalai dari mencegah kemungkaran.” (Tafsir Baidhawi).

18. “Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian, orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zhalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan kalian sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zhalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Hud: 116-117).

Keterangan
Orang-orang yang mempunyai keutamaan (ulu baqiyyah) adalah orang-orang utama, beragama, dan shalih, yang hanya tinggal tersisa sedikit di tengah-tengah umat yang sesat dan rusak; Umat yang telah dikuasai kesesatan dan kerusakan. Namun masih ada orang shalih yang masih tersisa, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.
Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa manusia selalu dalam kebaikan jika di antara mereka masih ada orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kebaikan, yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. (Aisarut-Tafasir).

19. “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.” (Q.S. Al-‘Ashr: 1-3).

20. “Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Q.S. Ali Imran: 110).

Baca Lebih Lengkap or Read More ..

What Does This Blog Talk? Blog ini Bicara Tentang...

Blog ini memberikan informasi mengenai dalil-dalil shahih tentang enam sifat para shahabat Nabi. Bagi sebagian kaum muslimin yang mengingkari atau masih meragukan akan perkara enam sifat, sangat dianjurkan untuk membuka halaman blog ini dan bila masih kurang yakin, silahkan membaca langsung ke Kitab aslinya berjudul MUNTAHAB A HADITS karya Al hafizh Syeikh Maulana Zakariyya Al Kandahlawi rah. Semoga bermanfaat.

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Romantico by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP